Obiekt Wake Natura otwierany jest na życzenie od godz 7.00 rano.  Wake w porze nocnej jest również możliwy. Aby skorzystać z oferty należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

Pływanie na deskach z pełnym zabezpieczeniem: w kasku i kamizelce wypornościowej jest obowiązkowe dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Pływanie bez kamizelki jest możliwe, lecz na własną odpowiedzialność. Akwen nie jest głęboki max 1.7m, lecz dla zachowania szczególnej ostrożności zalecane jest pływanie w kamizelce.
Sposób dokonania i realizacji zamówienia oraz ceny:
1. Zapisy na kontakt@wakenatura.pl
2. Możliwa jest rezerwacja pojedynczych miejsc w godzinie, pełnej godziny na wyłączność bądź całego dnia.
3. Formularz rezerwacji automatycznie sumuje liczbę zarezerwowanych pozycji
4. W celu przeprowadzenia rezerwacji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefon
11. Czas liczony jest od początku pełnej godziny, na którą zostały dokonane zapisy. Spóźnienie się nie przesuwa startu godziny pływania. Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed godziną zapisów, oraz zgłoszenie się do obsługi wyciągu w celu pobrania sprzętu i ustalenia harmonogramu pływania.
12. Realizacja zarezerwowanych usług odbywa się wyłącznie na obiekcie Wake Natura
13. Cennik usług dostępny jest pod zakładką CENNIK.
14. Zmiana cen usług wymienionych w cenniku, nie wpływa na zmianę cen usług zarezerwowanych.
15. Osoba dokonująca rezerwacji w imieniu osób trzecich, zobowiązana jest do poinformowania tych osób o zasadach korzystania z wyciągu w Wake Natura.

Zmiana terminu rezerwacji bądź rezygnacja z zamówienia:
1. Zmiana terminu rezerwacji bądź rezygnacja, w przypadku pojedynczego miejsca w godzinie lub godziny na wyłączność możliwa jest do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem.
2. Zmiana terminu rezerwacji lub rezygnacja z pełnego dnia możliwa jest do 7 dni przed zarezerwowanym terminem.
Wyciąg obsługuje na wodzie, w tym samym czasie, tylko jedną osobę.
Prosimy o przychodzenie min.15′ przed rozpoczęciem pływania. Jest to czas niezbędny do przygotowania się tzn, dokonania płatności, rejestracji, wypożyczenia sprzętu, przebrania, przymierzenia kamizelki ratunkowej.
Urządzenia w obrębie Wake Parku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby pływające na wakeboardzie.
Uczestnicy korzystają z Wake Parku wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pływanie i użytkowanie wyciągów i przeszkód w Wake Parku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wake Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
Przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabroniona i grozi kalectwem bądź śmiercią.
Pływanie na wakeboardzie jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów. W Wake Natura staramy się obniżyć ryzyko do minimum, dlatego nie pływamy na wakeboardzie, lecz na deskach jednokierunkowych surfingowych. Pływamy po wodzie bez przeszkód. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci nie obciążają kolan ani nie obijają ciała po krawędziach sztucznych boksów.
Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z Wake Parku wraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam pływający, w związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowaniem Wake Parku, jako związane z ryzykiem sportowym. Nie mniej jednak Wake Natura to projekt mający na celu w sposób bezpieczny i uważny przygotowywać riderów do podnoszenia swoich umiejętności i docelowo nauczyć kitesurfingu.
Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z Wake Parku:
zanim przystąpisz do pływania zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia:
potraktuj pierwszy przejazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem;
bądź świadomy swoich ograniczeń i pływaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności;
szanuj teren i pozostałych uczestników;
czekaj na swoją kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa;
dostosuj się do poleceń i porad osób sterujących wyciągiem;
po zakończeniu przejazdu wychodząc staraj się nie blokować następnych uczestników, czekających na swój przejazd.
Obsługa Wake Parku zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi i usunięcia osób nie przestrzegających przepisów.
Zabrania się korzystania z Wake Parku następującym osobom:
kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.)
chorobami układu ruchowego,
z wadami serca;
chorym na epilepsję;
kobietom w ciąży;
Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1. 1240)

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z regulaminem Wake Parku i w pełni go akceptuję. Na teren Wake Parku wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Za kontakt z Klientami odpowiada:
Wojciech Żelazny 690-543-123
Marcin Żelazny 505-628-834
Użytkownicy oraz klienci serwisu by dokonać zakupu zobowiązani są do podania prawdziwych danych na etapie rejestracji.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.
Możliwość zapłaty online dostępna jest tylko dla potwierdzonych klientów mających już konto w systemie.
Klient może zrezygnować z opłaconej rezerwacji w terminie najpóźniej do 48h przed terminem rezerwacji.
Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania płatności internetowych wymagają numeru ID płatności.
W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu.
Może być to plik w formacie pdf, ale także zrzut ekranu (screenshot) lub po prostu spisane wszystkie istotne szczegóły: data, kwota transakcji, nazwisko (nazwa) nadawcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu.
Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wpłaconych w innych walutach dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji obowiązującego u operatora płatności internetowych.
Klient dokonując płatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu (dalej zwanego Wyciągiem) .
Właścicielem wyciągu jest Marcin Żelazny Pesel: 87112501054
Zakup biletu i rozpoczęcie korzystania z Wyciągu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
Obsługa Wyciągu zapoznaje także użytkownika z zasadami korzystania z Wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z Wyciągu.
Z Wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa Wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy sprzedaży biletu. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z Wyciągu za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób na teren.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z korzystaniem z Wyciągu.

KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIĄGU.
Użytkownikowi zakazuje się podejmowania działań mogących zakłócać korzystanie z Wyciągu przez innych użytkowników lub prowadzących do dewastacji Terenu lub Wyciągu.
W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 przez użytkownika, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania z Wyciągu, bez zwrotu opłaty za bilet, oraz zażądać opuszczenia Terenu.
KORZYSTANIE Z WYCIĄGU.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Z korzystaniem z Wyciągu związane jest ryzyko sportowe wystąpienia urazów i uszkodzeń ciała. W granicach ryzyka sportowego za wynikłe urazy Organizator nie odpowiada.
Z Wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.
Korzystanie z Wyciągu powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń obsługi Wyciągu.
W nadzwyczajnych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, uszkodzenia Wyciągu) obsługa Wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z Wyciągu w innym terminie, na podstawie już wykupionego biletu. Czas korzystania z Wyciągu w innym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.
SPRZĘT DO WAKEBOARDINGU.
Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Organizatora.
Obsługa Wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, że sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z Wyciągu, obsługa Wyciągu może odmówić korzystania na wadliwym sprzęcie z Wyciągu przez użytkownika.
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYCIĄGU.
Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu w kamizelce ratunkowej.
Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
W razie upadku należy natychmiast poprzez podniesienie ręki oznajmić, że nie doszło do kontuzji/awarii sprzętu, następnie należy podpłynąć pod linkę holowniczą i przygotować się do ponownego startu z wody. Gotowość do startu należy oznajmić poprzez ponowne podniesienie ręki.
Nie należy wchodzić na przeszkodę lub zbliżać się do przeszkody, jeżeli w miejscu lądowania znajduje się inny użytkownik, pływający lub w przypadku innego zagrożenia.
W razie wątpliwości należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Użytkownik pokryje wszystkie koszty organizacji ewentualnej akcji ratowniczej poniesione przez Organizatora w związku z wypadkiem użytkownika podczas korzystania z Wyciągu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora, związanych z użytkowaniem wyciągu w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.
2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Wake Natura prosimy kierować na adres: kontakt@wakenatura.pl

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do rezerwacji