Regulamin korzystania z obiektu Wake Natura
i usług świadczonych na obiekcie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin został sporządzony przez firmę
Pracownia Projektowa Paulina Żelazna, z siedzibą w
Warszawie, ul. Kawcza 31 lok 9, 04-167, NIP 9512230977
dla obiektu Wake Natura, we wsi Szczęsne, ul. Fiołkowa
2/2, 05-825 i określa:
a) Zasady przebywania i zachowania się osób na terenie
Obiektu
b) Zasady korzystania z usług obiektu

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do:
a) Usługobiorców korzystających z usług Obiektu,
b) Wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu,

3. Korzystanie z usług Obiektu jest odpłatne i odbywa się na
zasadach określonych w regulaminie,

4. Regulamin jest dostępny na terenie Obiektu oraz na stronie
internetowej www.wakenatura.pl

II. DEFINICJE
1. Usługi obiektu – usługi świadczone przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy na terenie Obiektu, realizowane na
zasadach określonych w regulaminie
2. Klient – osoba pełnoletnia nabywająca Usługi Obiektu
3. Obiekt – teren, znajdujący się pod adresem ul. Fiołkowa 2/2,
Szczęsne, na którym świadczone są Usługi
4. Usługobiorca – użytkownik korzystający z Usług obiektu
5. Usługodawca – działalność gospodarcza Pracownia
Projektowa Paulina Żelazna, ul. Kawcza 31 lok 9, 04-167
Warszawa, NIP 9512230877
6. Cena Usługi – ceny z tytułu Usługi Obiektu, podane na
stronie www.wakenatura.pl oraz na terenie Obiektu
7. Obsługa Obiektu – pracownik zatrudniony przez
Usługodawcę

III. CENY USŁUG I REKLAMACJE
1. Usługi świadczone na Obiekcie są odpłatne. Korzystanie z
Usług jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu zapłaty
Ceny Usługi określonej w cenniku.
2. Cennik, w którym opisane są Ceny usług znajduje się na
stronie www.wakenatura.pl i przy wejściach na Obiekt.
Ceny podane w cenniku są cenami brutto, podane w walucie
polski złoty.
3. Klient akceptuje Cenę Usługi w chwili zapłaty
4. W cenę korzystania z wyciągu do nart wodnych wliczone
jest wypożyczenie deski, pianki termicznej, kamizelki,
kasku. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z
własnych sprzętów Cena Usługi nie ulega zmianie.
5. W cenę wynajmu boiska do siatkówki plażowej wliczone
jest wypożyczenie (na czas korzystania z Usługi) piłki do
siatkówki plażowej, rakietek do badmintona, bouli. W
przypadku korzystania przez Usługobiorcę z własnych
sprzętów Cena Usługi nie ulega zmianie.
6. Płatności za Usługi można dokonywać przez stronę
internetową www.wakenatura.pl poprzez serwis Tpay lub na
terenie Obiektu.

7. Na terenie Obiektu można dokonywać płatności
gotówkowych, kartami płatniczymi oraz blik.
8. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji
nieprawidłowo świadczonych Usług Obiektu
9. Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie do właściciela
Obiektu, Paulina Żelazna, ul. Wokalna 4 m 9, Warszawa 02-
787 lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@wakenatura.pl
10. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim
11. Usługodawca prześle odpowiedź na reklamację w terminie
do 30 dni kalendarzowych pocztą tradycyjną lub pocztą
elektroniczną

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG OBIEKTU I
ZACHOWANIA NA TERENIE OBIEKTU
1. Obiekt jest otwarty od 1 maja do 31 września w godzinach
9-21.
2. Obiekt może być otwarty w godzinach 7-24 po
wcześniejszej rezerwacji
3. Warunkiem korzystania z Usług Obiektu jest zapoznanie się
z niniejszym regulaminem, jego akceptacja i przestrzeganie.
4. Każda osoba wchodząca na teren Obiektu, także nie będąca
Klientem, ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania
zapisów niniejszego regulaminu.
5. Osoby nieprzestrzegające zapisów regulaminu mogą zostać
wyproszone z Obiektu przez Pracownika ze skutkiem
natychmiastowym
6. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu wyraża
dobrowolną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
utrwalonego na terenie Obiektu w celach marketingowych.
7. Osoby niepełnoletnie przebywają na terenie Obiektu pod
opieką i nadzorem opiekuna. Opiekun osoby niepełnoletniej
jest odpowiedzialny za egzekwowanie zapisów regulaminu
przez osobę nieletnią.
8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług Obiektu za
zgodą, pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna
prawnego.
9. Usługobiorca powinien stawić się 15 minut przed terminem
zarezerwowanej Usługi Obiektu. Spóźnienie na
zarezerwowany termin nie powoduje przesunięcia terminu
rozpoczęcia usługi.
10. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana
jest do:
a) Utrzymania czystości na terenie Obiektu; na terenie
Obiektu obowiązuje segregacja odpadów;
b) Korzystania ze sprzętów sportowych zgodnie z ich
przeznaczeniem,
c) Stosowania się do zaleceń Obsługi Obiektu
11. Na terenie obiektu zabrania się:
a) Rozpalania ogniska/grilla w miejscu innym niż do tego
przeznaczone i bez zgody obsługi Obiektu,
b) Łowienia ryb,
c) Parkowania samochodów przez osoby nie korzystające
z Usług Obiektu,
d) Wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów
zakupionego poza Obiektem Wake Natura bez zgody
Obsługi Obiektu,

e) Wnoszenia na teren Obiektu przedmiotów szklanych,
materiałów łatwopalnych, przedmiotów
niebezpiecznych,
f) niszczenia infrastruktury Obiektu,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych
12. Zabronione jest korzystanie z Obiektu przez osoby:
a) Nietrzeźwe, pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających
b) Nieprzestrzegające regulaminu lub ogólnych zasad
bezpieczeństwa
13. Na terenie Obiektu można przebywać z psami. Wszystkie psy
muszą przebywać na smyczy, a w przypadku ras agresywnych w
kagańcu.
14. Właściciele psów mają obowiązek sprzątania po swoich
podopiecznych, w przypadku pozostawienia nieczystości
właściciel psa zostanie obciążony kosztami sprzątania w
wysokości 50zł.
15. Psy mają zakaz wchodzenia do wody
16. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz kąpieli. Zakaz dotyczy
całego stawu oraz sąsiedniej rzeki. Wchodzenie do wody jest
dozwolone tylko w szczególnych przypadkach za uprzednią
zgodą Obsługi Obiektu.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy terminowego
wykonania usługi w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa (np. złe warunki pogodowe, awaria wyciągu
lub sprzętu). W razie niewykonania usługi Usługodawca
proponuje inny termin wykonania usługi.
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe pozostawione na terenie Obiektu,
19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na
zdrowiu lub mieniu poniesione przez Usługobiorców w
trakcie korzystania z Obiektu.
V. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU DO NART WODNYCH
1. Z wyciągu korzystać mogą tylko osoby:
a) potrafiące pływać lub o wzroście powyżej 150cm,
b) o wadze nie przekraczającej 100kg,
c) nie będące pod wpływem alkoholu ani środków
odurzających,
2. Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu Usługobiorca
powinien rozgrzać stawy i mięśnie we własnym zakresie,
3. Na pomoście mogą przebywać maksymalnie 4 osoby i tylko
za zgodą Obsługi Obiektu
4. Osoby przebywające na pomoście i w jego pobliżu mają
obowiązek poruszania się w sposób nieograniczający
widoczności na linii wyciąg – osoba sterująca
5. Osoby przebywające na pomoście i w jego pobliżu mają
obowiązek zachowania ciszy i nie utrudniania komunikacji
pomiędzy Obsługą Obiektu (sternik), a użytkownikiem
wyciągu
6. Każdy Usługobiorca ma obowiązek noszenia kamizelki i
kasku, rezygnacja z powyższych jest na własną
odpowiedzialność Usługobiorcy
7. Zabronione jest korzystanie z wyciągu przez Usługobiorców
cierpiących na choroby, które w przypadku wysiłku
fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu

VI. KORZYSTANIE Z KUL WODNYCH
1. Z kul wodnych mogą korzystać osoby powyżej 5 roku życia
o wadze nieprzekraczającej 100kg,
2. Korzystanie z kul jest dozwolone tylko pod stałą opieką
Obsługi Obiektu,
3. Z jednej kuli może jednorazowo korzystać jedna osoba,
4. Przed wejściem do kuli należy zdjąć zegarki, kolczyki i inne
ostre przedmioty,
5. W kuli należy przebywać w skarpetkach i w ubraniu,
6. Czas przebywania w kuli nie może przekroczyć 15 minut,
7. Usługobiorca korzysta z kuli na własną odpowiedzialność
przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa,
8. Należy stosować się do zaleceń Obsługi Obiektu,
9. Usługobiorca ma obowiązek natychmiast poinformować o
wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach (np.
dziurach, przetarciach, nieszczelnościach),
10. W przypadku uszkodzenia kuli z winy użytkownika
Usługobiorca zostanie obciążony kosztami naprawy o ile
taka będzie możliwa lub zakupu nowego egzemplarza,
11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kul tylko za zgodą i
pod nadzorem osoby dorosłej,
12. Korzystanie z kul jest dozwolone tylko przy świetle
dziennym,
13. W przypadku zawrotów głowy, silnego zmęczenia lub
duszności Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego
zgłoszenia zakończenia sesji gestem dłoni w kierunku
pracownika opiekującego się kulami,
14. Ze względów bezpieczeństwa z kul nie mogą korzystać
kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami układu
oddechowego.

VII. KORZYSTANIE Z DESEK SUP
VIII. KORZYSTANIE W BOISKA DO SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
IX. KORZYSTANIE Z LEŻAKÓW I BALDACHIMÓW

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do rezerwacji